รถเครน ให้เช่า

รถเครน ให้เช่า

ความปลอดภัยในเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงานในที่สูง 11 ที่มาของอุบัติเหตุ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับรถยก และการทำงานในที่สูงมีดังนี้ : ● ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ของเครื่องมือ ที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน, เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเสียการควบคุม ของเครื่อง ● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน, ขณะพยายามใช้เครื่องมือ เกินข้อจำกัด ของเครื่อง(พื้นที่ลาดชันเกินไป หรือน้ำหนักเกิน) ● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ ในพื้นที่ทุรกันดาน และ สภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก (หลุม, บ่อ, บ่อโคลน, หิน เป็นต้น) ในการนำเอาข้อกำหนดความปลอดภัยมาใช้ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ จะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานทำงานได้เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยสูงสุด ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ของเครื่องมือที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ออกแบบ และผลิต อุปกรณ์ชนิดนี้ ทำการสร้างเครื่องมือตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดย ใส่ใจในความแข็งแรง,…

Continue reading →