ความปลอดภัยในเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงานในที่สูง 11 ที่มาของอุบัติเหตุ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับรถยก และการทำงานในที่สูงมีดังนี้ : ● ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ของเครื่องมือ ที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน, เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเสียการควบคุม ของเครื่อง ● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน, ขณะพยายามใช้เครื่องมือ เกินข้อจำกัด ของเครื่อง(พื้นที่ลาดชันเกินไป หรือน้ำหนักเกิน) ● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ ในพื้นที่ทุรกันดาน และ สภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก (หลุม, บ่อ, บ่อโคลน, หิน เป็นต้น) ในการนำเอาข้อกำหนดความปลอดภัยมาใช้ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ จะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานทำงานได้เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยสูงสุด ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ของเครื่องมือที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ออกแบบ และผลิต อุปกรณ์ชนิดนี้ ทำการสร้างเครื่องมือตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดย ใส่ใจในความแข็งแรง, สะดวก, ปลอดภัย และง่ายต่อการบำรุงรักษา รถยกประกอบไปด้วยระบบ ปฏิบัติงาน และระบบควบคุม ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหมือนกับในงานที่มีการใช้ เครื่องมือทางการเกษตร กลไกโครงสร้าง, อุปกรณ์แบ่งรับน้ำหนัก และความมีเสถียรภาพ ถูกออกแบบให้ทนต่อการ ทดสอบ และการใช้งานหนักอย่างสม่ำเสมอ ถึงอย่างไรก็ตาม, การบำรุงรักษาประจำวัน และ ชั่ว ระยะเวลา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เครื่องมือที่มิได้รับการบำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตกำหนด, ใน ส่วนของการทำงาน และความปลอดภัย, อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และอุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถ ป้องกันได้ ถึงแม้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะเป็นผู้มีประสบการณ์ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ต้องจัดเตรียม คู่มือการบำรุงรักษา และ ดูแล เป็นภาษาฮีบรู ให้กับผู้ซื้อชาวอิสราเอล หัวข้อสำคัญในการตรวจสอบเครื่องประจำวัน ก่อนเริ่มทำงาน: ● ตรวจดู น้ำมันเครื่อง, น้ำ และความสะอาดของเครื่องยนต์ ● ตรวจดู วงล้อ, ห่วง, ตะปูควง และ ยาง ● ตรวจดูข้อต่อ และข้อพับ ● ตรวจดู ข้อต่อลูกสูบ ● ตรวจดู ขาหยั่งยื่นกันล้ม และข้อต่อต่างๆ ● ขณะอยู่นอกพื้นที่สวน ตรวจดู ระบบการทำงาน, สตาร์ท และดับเครื่องยนต์, การทำงานของ ลิ้น (เร่งและผ่อน) ● ตรวจดู คันโยกบังคับ และเดินเครื่องไปข้างหน้า และถอยหลัง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเสียการควบคุมของเครื่อง ผู้เป็นเจ้าของรถยก, ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย (“ข้อกำหนดความปลอดภัยแรงงาน (การ จัดหารายละเอียดให้ และการฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง) ปี 1999”) จะต้องจัดการให้ผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมในองค์ประกอบที่สำคัญของเครื่อง, ส่วนประกอบหลัก และ อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันความปลอดภัย หลังจากที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานได้เรียนรู้โครงสร้าง ของเครื่องแล้ว, ต้องได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ ในสภาวะการทำงานที่ต่างกันไป การฝึกปฏิบัติ ต้องทำในพื้นที่สำหรับการใช้ฝึก ซึ่งเป็นที่พื้นราบ อยู่ห่างจากผู้คนและสิ่งกีดขวาง ปฏิบัติการฝึก ในความเร็วระดับต่ำ และครอบคลุมสภาวะการใช้งานในทุกๆรูปแบบที่ต่างกัน ความปลอดภัยในเครื่องมือที่ใช้ ในการปฏิบัติงานในที่สูง 12 ก่อนทำการฝึกปฏิบัติในพื้นที่เพาะปลูก (สวนผลไม้) จัดหาบริเวณเหมาะสมที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง

รถเครน ให้เช่า ทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านบนคุ่